Privacyverklaring

Juf Marjo, gevestigd aan de van den Hamlaan 4 te Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marjo Verbruggen

Van de Hamlaan 4

8251 RZ Dronten

TEL: +31 6 40163888, jufmarjoverbruggen@gmail.com

KvK: 75581140

BTW nummer: NL001453459B71

NL70RABO0345467981

Persoonsgegevens die wij verwerken

Juf Marjo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens kind en school

– Gegevens leefsituatie

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen appen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Juf Marjo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

– Intakegegevens

– Gegevens hulpvraag

– Gegevens sociaal emotionele ontwikkeling

– Didactische, psychologische gegevens

– Gezondheid

– Biometrische gegevens

– Medische gegevens

– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Juf Marjo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Juf Marjo neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juf Marjo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Juf Marjo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens, Naam, adres, facturen

7 jaar na beëindiging begeleiding

Voldoen aan wettelijke verplichtingen belastingdienst

Persoonsgegevens, personalia, adres, handelingsplannen, notities en verslagen

5 jaar na beëindiging begeleiding

Voldoen aan wettelijke verplichtingen Gedragscode LBRT

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Juf Marjo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bewerkers die gegevens verwerken doen dit volledig onder de verantwoordelijkheid van juf Marjo en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Als gegevens gedeeld worden vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met de belastingdienst, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Juf Marjo is op dat moment ook niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Juf Marjo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door juf Marjo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jufmarjoverbruggen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Juf Marjo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Juf Marjo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jufmarjoverbruggen@gmail.com.